ENERGIA...towards sustainable mobility & energy

ENERGIA is de sectororganisatie in België van ondernemingen die multi-energieoplossingen aanbieden voor transport en verwarming. Onze leden zijn actief in de raffinage, de distributie en de opslag in België van energieoplossingen voor het transport, de verwarming en de industrie alsook in de productie van feedstock voor de petrochemische sector.

Maximumprijzen

Iedere werkdag berekend door de Federale Overheidsdienst Economie volgens de programma-overeenkomst.
 

 • Benzine 95 RON - E5

  vanaf 2024-07-17
  €/l 1.7620
 • Benzine 95 RON - E10

  vanaf 2024-07-17
  €/l 1.7550
 • Benzine 98 RON - E5

  vanaf 2024-07-17
  €/l 1.8460
 • Benzine 98 RON - E10

  vanaf 2024-07-17
  €/l 1.8530
 • Diesel - B7

  vanaf 2024-07-13
  €/l 1.8100
 • Diesel - B10

  vanaf 2024-07-13
  €/l 1.8090
 • Diesel - XTL

  vanaf 2024-07-13
  €/l 2.3880
 • Gasolie diesel aan de pomp

  vanaf 2024-07-18
  €/l 1.0420
 • LPG

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.6770
 • Gasolie Diesel verwarming (extra) (≥ 2000 L)

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.8929
 • Gasolie diesel ind en comm ≥ 2000l

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.8977
 • Gasolie diesel landbouw ≥ 2000l

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.8701
 • Gasolie verwarming 10 ppm (<2000 L)

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.9321
 • Gasolie verwarming 10 ppm (≥ 2000 L)

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.8929
 • Lamppetroleum C type (> 2000 L)

  vanaf 2024-07-12
  €/l 1.0285
 • Propaan bulk (≥ 2000 L)

  vanaf 2024-07-18
  €/l 0.7252

KERNCIJFERS 2023

Overzicht Kerncijfers sector in 2023

OPEN HIER

Politiek Memorandum 2024

In aanloop naar de verkiezingen van 2024 werken de politieke partijen thans aan hun partijprogramma’s. Onze sectorfederatie Energia wenst hen enkele concrete oplossingen aan te reiken voor de talrijke uitdagingen m.b.t. energie, klimaat, milieu, industrieel beleid, transport, sociale zaken, enz.  Dit resulteerde in ons Politieke Memorandum met 10 beleidsaanbevelingen.

OPEN ONS MEMORANDUM HIER

Maandelijkse consumptie van de voornaamste aardolieproducten

Ook grafiek met de gemiddelde maandelijkse maximumprijzen

Link naar de website van FOD Economie

COLUMNS

Belgisch voorzitterschap EU : unieke kans om het industrieel beleid van morgen vorm te geven

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie geeft ons land een bevoorrechte positie om de Europese beleidsagenda te bepalen in de komende maanden. Het streven naar een integraal en geïntegreerd industriebeleid, gekoppeld aan het realiseren van de Europese klimaatdoelstellingen, is een absolute topprioriteit van de politieke agenda

Open column

RED II transpositie stimuleert hernieuwbare energiebronnen in de transportsector

De Belgische wet die de transpositie van de Europese Richtlijn “Renewable Energy Directive” RED II omzet zal in de komende weken in het Staatsblad gepubliceerd worden. Dit is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen de sectorfederatie Energia en de betrokken kabinetten. Het is een belangrijke beleidsmijlpaal om met een grotere technologieneutraliteit (openheid) hernieuwbare energiebronnen te stimuleren in de transportsector.

OPEN COLUMN

EU laat CO2 neutral fuels toe na 2035…wat gaat België doen ?

De beslissing van Europa om na 2035 enkel thermische wagens die met CO2 neutrale brandstoffen rijden nog te laten verkopen betekent dat deze wagens ook concreet kunnen bijdragen tot het vergroenen van het transport. Vandaag worden ze nochtans in het Belgische beleid ‘vergeten’! 

Open column

Studie productiepotentieel koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen van de Belgische raffinaderijen in 2050

De algemene opzet van de studie bestaat erin het potentieel van de Belgische raffinaderijen in kaart te brengen om in te gaan op de vraag naar hernieuwbare en koolstofarme vloeibare brandstoffen tegen 2050. In deze studie onderzoeken we de vereiste grondstoffen alsook de noodzakelijke investeringen om de transformatie van de raffinaderijen waar te maken.

Hebben de raffinaderijen in ons land, in het kader van de evolutie naar klimaatneutraliteit, nog een toekomst? Zullen raffinaderijen nog nodig zijn als we allen in 2050 met een elektrische wagen zullen rijden? Een studie uitgevoerd door het expertisebureau Enersangi op vraag van Energia toont aan dat de raffinaderijen in België een blijvende en belangrijke rol kunnen spelen in de energietransitie met de productie van koolstofarme en hernieuwbare vloeibare brandstoffen zoals geavanceerde biobrandstoffen en synthetische brandstoffen (e-fuels). Deze zullen prioritair ingezet worden in moeilijk te elektrificeren transportsegmenten zoals vrachtwagens, scheep- en luchtvaart.

Open de studie hier

* Expertisebureau in Energie. Studie 2022 “The potential of low carbon liquid fuels in Belgian refineries in 2050”.

Een sector in transformatie om bij te dragen tot de energietransitie

Om actief bij te dragen tot deze energietransitie, vormen de ondernemingen van onze sector zich geleidelijk om tot multi-energie actoren waarbij ze koolstofarme innovatieve oplossingen ontwikkelen en implementeren, naast het aanbieden van elektrische laadpalen op onder meer servicestations en mobiliteit hubs.

Energia heeft een nieuw beleidsdocument gemaakt met haar visie en beleidsaanbevelingen.

Open de publicatie hier

Can the internal combustion engine become climate-neutral?

Verneem er meer over in ee korte video van de Europese Federatie FuelsEurope

Open hier de video op Youtube

Afbouw fossiele brandstoffen pas mogelijk als alle duurzame alternatieven een kans krijgen

OPINIESTUK ENERGIA

De hoge energieprijzen doen de discussie weer oplaaien over onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met het oog op een klimaatneutrale maatschappij. De defossilisering van de transportsector is alvast gestart. De overheid mist vandaag een enorme opportuniteit om duurzame brandstoffen fiscaal aantrekkelijker te maken en de vergroening van het wagenpark nu al te versnellen.

Lees volledige opiniestuk hier

Duurzame brandstoffen voor het vergroenen van het transport

Koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen kunnen een duurzame rol spelen om het transport in ons land te helpen vergroenen. Zeker in transportdomeinen (vrachtwagens, maritiem- en luchttransport) waar kost-effectieve alternatieven moeilijker zullen doorbreken, maar ook in het segment personenwagens waar ze complementair kunnen zijn aan elektrische wagens.

Ontdek hier meer over deze innovatieve brandstoffen

Studies & Rapporten

The optimal vehicle electrification level in a battery-constrained future

In the light of the EU's commitment to reduce greenhouse gas emissions in Europe, there is considerable uncertainty as to whether battery production capacity will be able to meet the growing demand for batteries in Europe towards 2030. This article summarises the results of a study that explores the optimal passenger car sales composition that would minimise well-to-wheels GHG emissions as a function of battery production capacity.

Open the document here

HYDROTREATED VEGETABLE OIL (HVO) GEEFT DE DIESELMOTOR EEN DUURZAME TOEKOMST

De brandstof diesel XTL (X-To-Liquid) kan gemaakt worden uit uiteenlopende basisgrondstoffen zoals biomassa, elektriciteit of gas, elk met hun eigen procestechnologie. Sinds 23 juli 2018 kan diesel XTL die beantwoordt aan de norm EN 15940 in ons land op de markt worden gebracht. Deze brandstof geeft de dieselmotor een duurzame toekomst. Diesel XTL, waarvan HVO (Hydrogenated Vegetable Oil) het bekendste voorbeeld is, wordt geproduceerd op basis van plantaardige (o.a. gebruikt frituurvet) of dierlijke olie, afval of houtpulp. Deze grondstoffen van biologische oorsprong worden tijdens hun transformatie naar brandstof met waterstof behandeld, “gehydrogeneerd” en nadien gedistilleerd om te beantwoorden aan de norm van de klassieke diesel (EN590). De aldus geproduceerde HVO kan niet alleen worden bijgemengd bij de gewone diesel B7, maar ook ‘zuiver’ als brandstof worden gebruikt in bestaande dieselwagens zonder technische aanpassingen. Daarom noemt men HVO ook een ‘drop-in’ brandstof. Door zijn hernieuwbare biologische oorsprong kan HVO de CO2-uitstoot van de bestaande wagens en vrachtwagens t.o.v. de klassieke diesel tot 90% reduceren. Het is daarom een bijzonder interessant alternatief om bij te dragen tot het vergroenen van het transport.

Men kan vandaag al HVO voor vrachtwagens maar ook voor personenwagens in enkele tankstations (Q8, Total, Maes, …) vinden. De nieuwe performante dieselmotoren in combinatie met deze duurzame vloeibare brandstoffen bieden een adequaat antwoord aan de milieu- en klimaatuitdagingen en kunnen een essentiële rol spelen in de energietransitie. De nieuwe brandstoffen verdienen dan ook erkenning en ondersteuning van de overheid om het aanbod aan klimaatneutrale technologieën te verbreden.

Meer info in onze Q&A

Wat zijn koolstofarme vloeibare brandstoffen ?

VIDEO: Koolstofarme vloeibare brandstoffen als oplossing voor een groene mobiliteit

Het transport van morgen zal via verschillende complementaire energiebronnen moeten gebeuren. Naast elektromobiliteit zullen koolstofarme vloeibare brandstoffen nodig zijn om het transport te vergroenen en om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze innovatieve vloeibare brandstoffen zullen klimaatneutraal zijn en hebben als voordeel dat ze als alternatieve energiebronnen probleemloos in de huidge automotoren kunnen gebruikt worden maar ook in stookolietoestellen.

Ontdek het belang van deze innovatieve koolstofarme vloeistoffen in deze korte video.

De troeven van koolstofarme vloeibare brandstoffen

Koolstofarme vloeibare brandstoffen zullen een belangrijke plaats hebben in de toekomstige energiemix. Vooral in transportdomeinen zoals vrachtverkeer en maritiem- en luchtvaart waar er geen vervangbare alternatieven zijn, maar ook in personenwagens waar ze in concurrentie zullen treden met andere aandrijvingen.  Een unieke troef van ‘koolstofarme vloeibare brandstoffen’ zoals HVO, e-fuels en synthetische brandstoffen is dat ze een ‘drop-in’ product zijn, namelijk dat ze meteen in de tank van je wagen (zonder aanpassingen) of in je stookolie-installatie kunnen. Bij gebruik kunnen ze de CO2-emissies daarom onmiddellijk verlagen.
Meer informatie over deze innovatieve brandstoffen...klik hier

STANDPUNTEN

Dieselvoertuigen zijn aanvaardbaar op onze wegen

De nieuwe generatie dieselvoertuigen respecteren de uitstootnormen. Dieselbans zijn onnodig en onverantwoord. Bekijk hier ons standpunt.

Hybride verwarmingstoestellen met stookolie om de consument actief te begeleiden naar een koolstofarme samenleving

Is er met het oog op het reduceren van de CO2-uitstoot nog plaats voor stookolieverwarming in de energietransitie? Bekijk hier ons standpunt

STUDIES

The optimal vehicle electrification level in a battery-constrained future

In the light of the EU's commitment to reduce greenhouse gas emissions in Europe, there is considerable uncertainty as to whether battery production capacity will be able to meet the growing demand for batteries in Europe towards 2030. This article summarises the results of a study that explores the optimal passenger car sales composition that would minimise well-to-wheels GHG emissions as a function of battery production capacity.

Open het document hier