Geef alle duurzame alternatieven een kans om fossiele brandstoffen af te bouwen

De hoge energieprijzen doen de discussie weer oplaaien over onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen met het oog op een klimaatneutrale maatschappij. De decarbonisering van de transportsector is alvast gestart. Naast de omslag naar multimodaal transport, voert de overheid een subsidiebeleid ten gunste van elektrische wagens. Elektrificatie kan klimaatwinst opleveren indien de productie ervan uit hernieuwbare bronnen komt.  Vandaag is het aandeel hernieuwbaar 20% en de recente energiekeuzes in ons land brengen dit naar 30% tegen 2030[1].  Het lijkt er alsmaar meer op dat de vergroening van de persoonlijke mobiliteit niet zal lukken met elektriciteit alleen. In 2030 zullen naar schatting minstens 70% van de wagens op de weg nog een thermische motor hebben, en dit met de helft nieuwe elektrische voertuig inschrijvingen in 2030. Koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen zoals geavanceerde biobrandstoffen en e-fuels kunnen daarom een belangrijke rol spelen om dit wagenpark eveneens te vergroenen.

De oplossingen bestaan reeds, maar worden vandaag door de overheid onvoldoende gestimuleerd. De dieselbrandstof XTL[2]-HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), die de fossiele CO2-uitstoot tot 90% kan doen dalen t.a.v. de conventionele diesel, heeft echter hetzelfde accijnsniveau als de gewone diesel wat dus de consumenten niet aanzet om voor deze groene brandstof te kiezen.

"De overheid heeft vandaag een enorme opportuniteit om duurzame brandstoffen fiscaal aantrekkelijker te maken en de vergroening van het wagenpark nu al te versnellen".

Sommigen wensen het einde van de thermische wagen. Maar is die wens gebaseerd op rationele gronden? In feite is een thermische wagen op zich noch goed noch slecht. Zoals voor een elektrische wagen, hangt zijn CO2-emissie af van het type brandstof dat wordt gebruikt. Daarom: don’t change the car, change the fuel!

Om een energiemix te hebben die inspeelt op de diverse behoeften, moet het beleid “alle” duurzame technologieën een gelijke en eerlijke kans geven. Met het voorstel om nieuwe thermische wagens vanaf 2029 te verbieden, begraaft Vlaanderen de technologieneutraliteit en gaat ze een monopolistische markt creëren en de afhankelijkheid van aardolie vervangen door die van zeldzame metalen.  Want inzetten op één enkele technologie is de bevoorradingscrisis van morgen voorbereiden.  Diversificatie van duurzame energiebronnen zal de energie-onafhankelijkheid van ons land verzekeren.

Het Internationaal Energie Agentschap benadrukt evenwel dat op wereldvlak deels fossiele brandstoffen nog nodig zullen zijn voor hoge temperatuur industriële processen, lucht- en scheepvaart. De discussie rond het afschaffen van fossiele brandstoffen vergt daarom een pragmatische en realistische benadering. Ja, ook onze sector werkt aan het verminderen van de fossiele afhankelijkheid. Rome is echter niet op één dag gebouwd. De transformatie is gestart maar vergt tijd.

De leden van Energia vormen zich geleidelijk om tot multi-energie actoren door te innoveren in koolstof reducerende processen (zoals CCS, CCU[3]) en alternatieve energievormen, zoals duurzame brandstoffen, e-fuels, elektriciteit, waterstof, biogas en methanol. Technologieneutraliteit zou steeds, in een vrijemarkteconomie, aan de basis moeten liggen van een haalbaar, evenwichtig en betaalbaar beleid. Dit zal ervoor zorgen dat onze energie afhankelijkheid vermindert terwijl de eindconsument uit een breed aanbod van klimaatvriendelijke energie-oplossingen kan kiezen die een sociale aanvaardbare energietransitie ondersteunt.

Wim De Wulf
Secretaris-generaal ENERGIA
[email protected]

[1] https://www.hln.be/binnenland/eindelijk-akkoord-twee-nieuwe-gascentrale…
[2] XTL: X To Liquid, met X de verschillende hernieuwbare energiebronnen die omgezet worden in vloeibare brandstoffen 
[3] CCS: Carbon Capture and Storage – CCU: Carbon Capture and Utilization