Studie 'Low Carbon Mobility with Renewable Fuels'

Om de Green Deal en de klimaatneutraliteit in 2050 te realiseren, zal onder meer de CO2-uitstoot van de transportsector aanzienlijk moeten worden teruggedrongen. Om het wagenpark te vergroenen heeft de overheid de keuze gemaakt om exclusief in te zetten op elektrische wagens. Echter, in 2030 zal nog meer dan 70% van het wagenpark uit thermische wagens bestaan. Door enkel maar in te zetten op de markt van elektrische wagens, mist de overheid vandaag de enorme opportuniteit om het huidige wagenpark[1] nu al te vergroenen en de decarbonisatie tegen 2030 te versnellen.

Nood aan diverse energiemix
De vooruitgang van de CO2-reductie van het wegvervoer is in grote mate afhankelijk van het tempo van de elektrificatie van het personenvervoer. De elektrificatie van het wagenpark alleen zal in de periode tot 2030 niet tot voldoende emissiereductie leiden. Daarom is een meer veerkrachtige en gediversifieerd beleid nodig dat zowel batterij-elektrische voertuigen als het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen aanmoedigen teneinde de broeikasgasreductie in de mobiliteitssector sneller en efficiënter terug te dringen. Er is een duidelijk en stimulerend beleidskader nodig dat alle koolstofarme en klimaatneutrale technologieën gelijke kansen (level playing field) geeft in de energiemix voor transport.

“Elektrificatie van wagens heeft tijd nodig….terwijl duurzame oplossingen al bestaan om het huidige wagenpark te vergroenen !”

Onze sector heeft het onderzoeksbureau Studio Gear Up[2] opdracht gegeven de gevolgen van de elektrificatie van lichte voertuigen voor de Europese burgers te bestuderen. Hierbij werd de optie van koolstofarme vloeibare brandstoffen in de energiemix voor personenauto's vergeleken en de bredere economische gevolgen van de invoering van koolstofarme vloeibare brandstoffen geëvalueerd. Uit de studie blijkt dat enkel een combinatie van elektrificatie met andere koolstofarme technologische opties voor auto's een snellere decarbonisatie van het wegvervoer mogelijk zal maken.

De belangrijkste uitkomst van de studie is dat de CO2-reductie van de ongeveer 30 miljoen verwachte emissievrije voertuigen[3] in Europa tegen 2030 relatief bescheiden zal zijn. Met een gediversifieerde energiemix voor het transport kan de eindgebruiker kiezen uit een breed aanbod van oplossingen die een maatschappelijk aanvaardbare energietransitie ondersteunen.

Ook de huidige thermische wagens vergroenen
Elektromobiliteit
kent vandaag nog te veel onzekerheden (laadpaalinfrastructuur, beschikbaarheid groene elektriciteit en zeldzame metalen, kostprijs, …) en groei voornamelijk in het segment bedrijfswagens voornamelijk dankzij een fiscaal gunstregime. De studie van Gear Up toont aan dat de huidige beleidskeuzes gebaseerd zijn op een onvolledige kennis van alle complementaire duurzame energie-oplossingen voor het transport.

De veronderstelling dat de vermindering van de CO2-emissies in het wegvervoer volledig afhangt van het tempo van de elektrificatie van het segment van het personenvervoer over de weg, houdt geen rekening met twee belangrijke factoren:

  • de groeiende markt voor tweedehandsauto's
  • de toenemende gemiddelde leeftijd van het bestaande wagenpark.

Ook thermische wagens kunnen bijdragen tot het vergroenen van het wagenpark ! Het is belangrijk om de bestaande vloot niet te vergeten. Koolstofarme brandstoffen dragen onmiddellijk bij tot het vergroenen van de huidige en toekomstige thermische wagens. Ze kunnen probleemloos in de huidige motoren worden gebruikt en maken gebruik van de bestaande distributie-infrastructuur. Kortom, er zijn geen bijkomende zware investeringen nodig zoals voor laadpaalinfrastructuren.

Na verloop van tijd, wanneer de elektrificatie van personenwagens zal versnellen, zal een deel van de volumes van koolstofarme brandstoffen verschuiven naar de luchtvaart en de maritieme sector, alsook naar het segment van vrachtwagens, transportdomeinen waarvoor elektrificatie veel moeilijker zal zijn.

Financiële haalbaarheid
Uit de studie van Studio Gear Up blijkt ook dat de vergelijking van de ‘total cost of ownership’ tussen thermische en elektrische auto's momenteel wordt beïnvloed door de subsidieregelingen, waarvan de voortzetting op lange termijn afhangt van de financiële draagkracht van de lidstaten. Niet iedereen kan zich een nieuwe wagen veroorloven. Veel burgers in Europa hebben niet de financiële draagkracht voor de aankoopkosten van een elektrisch voertuig. Duurzame brandstoffen zullen de burgers de keuze kunnen geven tussen verschillende types wagens waardoor de sociale inclusiviteit wordt gerespecteerd. 

Beleidsaanbevelingen
De federatie Energia roept de overheid op tot een beter inzicht in de technologierealiteit en om ook koolstofarme brandstoffen te erkennen die meteen inzetbaar zijn in benzine, diesel en hybride wagens en concreet kunnen bijdragen tot het vergroenen van de mobiliteit.  Het is ook belangrijk een beleidskader te creëren om de snelle vergroening van thermische auto's te versnellen, vandaag, in 2030 en daarna.

Wij pleiten daarom voor een inclusief beleid dat, naast elektrificatie, complementaire duurzame alternatieven (koolstofarme brandstoffen) mee opneemt in de energiemix voor de mobiliteit.  Met Energia tonen we dat we de diverse energie-oplossingen omarmen en concreet willen en kunnen bijdragen aan het realiseren van een duurzame, betrouwbare en zo betaalbaar mogelijke energietransitie. Technologieneutraliteit zou steeds, in een vrijemarkteconomie, aan de basis moeten liggen van een inclusief, haalbaar en evenwichtig beleid.

Open de volledige studie hier

[1] Febiac statistieken: gemiddelde leeftijd wagenpark in België is iets meer dan 9 jaar.
[2] Bureau in Amsterdam. https://www.studiogearup.com/
[3] Zero emissie aan de uitlaatpijp van de wagen