Visie 2050 en CO2-reductie: de petroleumsector als deel van de oplossing

De Europese petroleumsector heeft daarom een ‘Visie 2050’ ontwikkeld die voorstellen aanreikt om bij te dragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen. Onze sector zal o.a. met de ontwikkeling van koolstofarme vloeibare brandstoffen concrete en impactvolle oplossingen aanreiken op weg naar een koolstofarme maatschappij. Maar ook op het niveau van de raffinaderijen die tot de energie-intensieve industrie (ETS) behoren, worden maatregelen genomen om de broeikasgasemissies verder te blijven reduceren.

• De technologische neutraliteit moet de basis van het beleid zijn, waardoor verschillende (complementaire) koolstofarme technologieën met elkaar op een gelijk speelveld kunnen concurreren en zo investeringen kunnen worden aangemoedigd om deze technologieën op grote schaal te produceren. Hiervoor is een duidelijk en stabiel politiek kader nodig.
• Vloeibare brandstoffen zullen moeilijk vervangbaar zijn in domeinen zoals het vrachtvervoer, de zeevaart en de luchtvaart. Koolstofarme vloeibare brandstoffen moeten daarom de nodige ruimte krijgen als kosteffectieve oplossing in die sectoren.
• Koolstofarme vloeibare brandstoffen hebben ook hun plaats naast elektrificatie van de personenwagens om emissiearme mobiliteit te bereiken. Het is dan ook belangrijk om bij het bepalen van CO2 normen te kijken naar de volledige levenscyclusanalyse van alle technologieën.
• De betaalbaarheid van koolstofarme vloeibare brandstoffen, zoals duurzame biobrandstoffen en e-brandstoffen, zal verbeteren zodra deze technologieën op grote schaal op de markt worden gebracht.
• Europa moet voorkomen dat ze afhankelijk wordt van zeldzame grondstoffen (bijvoorbeeld zeldzame metalen voor de productie van batterijen) of energie-invoer (waterstof, elektriciteit) die op een CO2-intensieve manier worden geproduceerd. China domineert de wereldwijde batterijmarkt. Europa zou een strategisch mondiale plaats kunnen innemen in de ontwikkeling en productie van koolstofarme vloeibare brandstoffen dankzij de know-how van de aanwezige raffinaderijen.
• CCS (Carbon Capture and Storage) en CCU (Carbon Capture & Use) worden aanzien als essentiële oplossingen voorr het efficiënt realiseren van industriële koolstofreducties en zouden op korte termijn een belangrijke rol moeten spelen. De EU moet sterk leiderschap tonen ten aanzien van CCS, ter ondersteuning van de vele projecten die momenteel in verschillende landen, ook in België, worden ontwikkeld. De raffinaderijen gelegen in de Antwerpse haven zullen hierin een belangrijke rol spelen. CCU kan gebruikt worden voor heel wat toepassingen zoals voor de aanmaak van brandstoffen.
• Ten slotte, zullen clusterinitiatieven tussen sectoren en bedrijven ongetwijfeld bijdragen tot innovatieve oplossingen. Innovatie is één van de sleutels om de energie- en klimaatuitdagingen aan te gaan.

Meer informatie over de visie 2050