BPF reactie op 'Fit for 55' package van de Europese Commissie

De sector verwelkomt ‘Fit for 55’ van de Europese Commissie om de Europese Unie naar de 2050 klimaat neutraliteit te brengen. Ondanks constructieve aanbevelingen is het gebrek aan erkenning van duurzame en hernieuwbare brandstoffen in de CO2 wagen regelgeving en de verzwakking van de carbon leakage bescherming van de Europese industrie, zorgwekkend.

De brandstofsector, in transformatie naar multi-energiesector, streeft naar groene en betaalbare mobiliteit via de inzet van ‘alle’ duurzame technologieën en brandstoffen. Ook koolstofarme en klimaatneutrale vloeibare brandstoffen zullen het transport helpen vergroenen. Deze worden zelfs onmisbaar in de lucht- en scheepvaart en vrachtwagentransport, waar duurzame alternatieven moeilijker zullen doorbreken. In het segment personenwagens zullen ze naast o.a. elektrische aandrijvingen een belangrijke rol kunnen spelen om de huidige en toekomstige thermische wagens snel te vergroenen.

Technologie neutraliteit is fundamenteel om 2050 doelstellingen te halen
De vernieuwde richtlijn "CO2 voor auto's en bestelwagens", die resulteert in het verbod om in 2035 benzine en dieselauto’s alsook hybride wagens te verkopen en enkel elektrische wagens toe te laten, houdt geen rekening met de technologische innovaties die vandaag al aantonen dat thermische wagens met koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen kunnen rijden. Met deze beslissing negeert Europa het fundamenteel beleidsprincipe van technologieneutraliteit. Een thermische wagen is op zich noch goed, noch slecht. Alles hangt af op welke brandstof hij rijdt. Conventionele fossiele brandstoffen worden geleidelijk aan vervangen door koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen zoals 2de generatie biobrandstoffen en e-fuels. In 2050 kan elke liter vloeibare brandstof klimaatneutraal zijn. De Europese Commissie focust op 1 technologie en gaat ervan uit dat elektrische wagens toegang zullen hebben tot voldoende groene en betaalbare elektriciteit. De erkenning van de verschillende innovatieve koolstofarme technologieën, naast groene elektriciteit, zal de transportsector effectief en efficiënt sneller klimaatneutraal kunnen maken. Inzake luchtkwaliteit tonen de moderne thermische (diesel)wagens vandaag aan dat ze met de Euro 6d norm de atmosferische grenswaarden duidelijk respecteren en ze dus een plaats hebben op onze wegen.

CO2-emissie regelgeving moet rekening houden met globale reële uitstoot
Vandaag is de CO2-emissienorm bepaald door EU voor personenwagens 95g CO2/km. Tegen 2035 wordt dit tot 0g CO2/km gebracht. Europa wil dus impliciet thermische wagens verbieden op basis van de CO2-uitstoot uit de uitlaat. Maar in een globale analyse, met inbegrip van de motor en de gebruikte energie, bestaat er in feite niet zoiets als een "emissievrije" auto. De werkelijke uitstoot van elektrische auto's is afhankelijk van de elektriciteit die ze gebruiken: op basis van de gemiddelde Europese energiemix voor elektriciteitsproductie (255 g CO2/kWh), stoot een elektrische wagen vandaag 66g CO2/km uit*. Na de kernuitstap in ons land gaat dit oplopen tot 101 g CO2/km**. Zich enkel beperken tot de uitstoot aan de uitlaatpijp miskent de klimaat- en milieugevolgen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts van de verschillende technologieën. Bovendien zal er in ons land ongetwijfeld veel meer hernieuwbare energie beschikbaar komen, maar er zal nog steeds niet genoeg groene stroom zijn om in alle elektrificatiebehoeften te voorzien, zoals de verwarming van gebouwen en industriële toepassingen. Het is daarom noodzakelijk dat andere energiedragers, zoals koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen, worden ingezet om de energietransitie te realiseren.

EU ETS: carbon leakgage dreigt competitiviteit te verzwakken
Het ‘Fit for 55-pakket’ dreigt de bestaande maatregelen ter bescherming tegen carbon leakage te verzwakken, aangezien de EU haar klimaatambitie verhoogt in het licht van de Europese Green Deal. Zolang concurrenten buiten de Europese Unie niet onderworpen zijn aan gelijkwaardige koolstofkosten en -beperkingen, vormt koolstoflekkage een grote bedreiging voor de industriële waardeketen van de EU. De vervanging van Europese industriële goederen door invoer uit het buitenland met minder strenge koolstof- en milieueisen, en het vermijden van het verplaatsen van koolstofintensieve productie naar landen buiten Europa, hebben een negatieve invloed op zowel de wereldwijde klimaatactie als de industriële basis van de EU. Gezien het belang van de industriële strategie van Europa, vinden wij dat hier met grote zorg naar moet worden gekeken.

Schone en hernieuwbare energie is essentieel. Enkel inzetten op één technologie (elektrische wagens) creëert een potentiele monopoliesituatie die de deur sluit voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen die nu en in de toekomst nodig zullen zijn om de mobiliteit volledig te vergroenen. Koolstofarme vloeibare brandstoffen behoren tot deze innovatieve oplossingen en kunnen onmiddellijk ingezet worden zonder van voertuig te veranderen waarbij de bestaande distributie-infrastructuur (tankstations) kan worden gebruikt. Geen meerkost voor de maatschappij en de belastingbetaler.

”Daarom, “don’t change the car, change the fuel !”.

                                                                                                      Wim De Wulf
                                                                                                      Secretaris-generaal

--------------------------

(*) Bron: European Environment Agency (EEA).  0.2 kWhe/km x 1/0.77 (overall efficiency) x 255 g CO2/kWhe = 66 g CO2/km
(**) na de kernuitstap neemt de koolstofintensiteit van electriciteitsproductie toe tot 390 g CO2/kWh; 0.2 kWhe/km x 1/0.77 (overall efficiency) x 390 g CO
2/kWhe = 101 g CO2 /km