EU-raffinaderijen stippelen traject uit naar klimaatneutraliteit tegen 2050

FuelsEurope stelt een traject voor dat beschrijft hoe koolstofarme vloeibare brandstoffen de transportsector in staat kunnen stellen om bij te dragen aan de doelstelling van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. Het traject geeft aan dat tussentijdse dalingen van de CO2-uitstoot met 100 miljoen ton (Mt) haalbaar zijn tegen 2035.

Een traject dat werd voorgesteld door de Europese raffinagesector laat zien hoe de transportsector, via partnerships en een noodzakelijk stimulerende beleidskader, dankzij koolstofarme vloeibare brandstoffen kan bijdragen aan de verwezenlijking van de EU-doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. John Cooper, directeur-generaal van FuelsEurope: “Vandaag zetten we een ambitieus traject uit zodat het transport kan bijdragen aan de ambitie van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en via het gebruik van koolstofarme vloeibare brandstoffen in verschillende transportsectoren. Op basis van de maatschappelijke en wetenschappelijke nood om de klimaatactie te ondersteunen en rekening houdend met de economische en sociale impact van de coronacrisis, beseffen we dat het nooit meer ‘business as usual’ zal zijn voor de brandstoffensector. Nu Europa steeds meer de nadruk legt op herstel en nieuwe investeringen, zijn we van mening dat de tijd rijp is om besprekingen op te starten met Europese en nationale beleidsmakers alsook met de hele sector om een stimulerend beleidskader te helpen creëren voor het inzetten van deze koolstofarme vloeibare brandstoffen.”

Koolstofarme vloeibare brandstoffen hebben een strategische rol in de overgang naar een klimaatneutrale economie tegen 2050, met name in sectoren zoals lucht- en zeevaart en vrachtwagentransport, waar er nog geen gelijkwaardige technologische alternatieven bestaan. Deze brandstoffen zijn duurzame brandstoffen, niet meer afkomstig van aardolie, die tijdens de productie en het gebruik ervan zo goed als geen CO2 uitstoten. Deze koolstofarme brandstoffen zullen in een eerste fase gemengd worden met conventionele brandstoffen om de fossiele brandstoffen dan geleidelijk aan te vervangen.

John Cooper benadrukt: “Als aanvulling op elektrificatie en waterstof zullen koolstofarme vloeibare brandstoffen essentieel zijn tijdens de energietransitie en na 2050. Ze zullen instaan voor de bevoorradingszekerheid, de gebruikers een bredere keuze aanbieden en ook het industriële leiderschap van Europa uitbouwen.” Hij voegt eraan toe: “We hebben de afgelopen drie jaren met onze leden zeer nauw samengewerkt aan koolstofarme trajecten voor vloeibare brandstoffen. Dit was het uitgangspunt voor de ontwikkeling door onze sector van een geheel aan diverse technologieën die nu in heel Europa kunnen worden ingezet om op aanzienlijke schaal koolstofarme vloeibare brandstoffen te leveren.”

Dit traject zou het mogelijk maken om de uitstoot door transport in 2035 met 100 Mt CO2 per jaar te verminderen en bij te dragen aan de ambitie van de Europese Unie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Om de ontwikkeling van deze oplossingen voor de lucht- en zeevaartsector uit te rollen, zou het pertinent zijn om pilootmarkten in het wegtransport te creëren, voor dewelke het beleidskader snel kan worden aangepast waardoor steeds efficiëntere motorvoertuigen de koolstofarme brandstoffen betaalbaar zullen maken voor de burgers. Bovendien vereisen deze koolstofarme vloeibare brandstoffen geen extra distributieinfrastructuur en zullen ze de uitstoot doen dalen van alle voertuigen die al op de weg zijn.

John Cooper licht verder toe: “Een evaluatie van scenario’s door Concawe beschrijft hoe de eerste nieuwe productiesites tot 30 Mtoe koolstofarme brandstoffen kunnen produceren tegen 2030, met een geschat investeringsniveau van 30 tot 40 miljard euro. Dit omvat enkele unieke productiesites ontwikkeld op industriële schaal voor de nieuwste technologieën. Tegen 2050 kunnen, afhankelijk van het scenario en de evolutie van de technologiekosten, tot 150 MToe brandstoffen worden geproduceerd dankzij gecumuleerde investeringen geraamd tussen 400 tot 650 miljard euro. In het meest ambitieuze scenario zou klimaatneutraliteit kunnen worden bereikt voor alle resterende vloeibare brandstoffen in het wegtransport, met een vermindering van de koolstofintensiteit met 50 % voor de lucht- en zeevaartsector in de EU. Al deze verwezenlijkingen zouden volledig aansluiten bij het Europese scenario ‘Een schone planeet voor iedereen’.”

FuelsEurope schetst een reeks beleidsprincipes die volgens haar cruciaal zijn om de ambitie van klimaatneutraliteit van de sector waar te maken, waarbij deze de aanzet moeten geven tot een gesprek met beleidsmakers, partners in de toeleveringsketen en vertegenwoordigers van gebruikers.

John Cooper besluit: “Dit traject is ambitieus, maar haalbaar met de samenwerking van het geheel van onze partners. Deze nieuwe technologieën zijn enthousiasmerend maar zijn kapitaalintensief. Hun ontwikkeling op grote schaal vereist een politieke visie en het vertrouwen van investeerders. Iedereen moet bereid zijn om mee te werken. We roepen de Europese beleidsmakers op om zo snel mogelijk een dialoog op hoog niveau met alle relevante stakeholders op gang te brengen. Wij, de brandstoffensector, zijn alvast bereid om het voortouw te nemen.”

Persontact BPF: Jean-Benoît Schrans       [email protected]

Link naar Fuels Europe

  • Klimaat & milieu