Wim De Wulf nieuwe Secretaris Generaal

De BPF collega's richten hun vragen tot Wim De Wulf, de nieuwe Secretaris-Generaal van de BPF.

Bertrand Gyselynck: Hoe zie je de raffinagesector in ons land evolueren in een steeds competitievere omgeving?
De raffinagesector in ons land maakt deel uit van de grootste petrochemische cluster in Europa en een belangrijke troef voor de Belgische economie. Hij opereert in een toenemende competitieve internationale context. Het is daarom belangrijk dat een stimulerend kader nodig is om zijn concurrentiepositie te handhaven. Immers, onze sector draagt bij tot de essentiële energiebevoorrading in ons land en levert ook cruciale basisproducten voor andere industriële sectoren zoals de petrochemie. Er moet verder werk worden gemaakt van een verlaging van de lasten op arbeid. De loonkost in ons land blijft een concurrentiële handicap, vooral t.a.v. de ons omringende landen en kan belangrijke investeringen in ons land in het kader van de energietransitie afremmen. Het Belgische relancebeleid beoogt onder meer het aanmoedigen van innovatieve projecten om de overstap te maken naar duurzame energieproductie. Onze sector kan hiertoe concreet bijdragen via koolstof reducerende processen en alternatieve energievormen – zoals CCS, CCU, duurzame (vloeibare) brandstoffen, elektriciteit, waterstof, biogas, methanol, e-fuels.
We maken ons klaar om van de raffinaderijen de energie hubs van de toekomst te maken.

Aurelie Degand: Verschillende duurzame energievormen dringen zich op in de energiemix van morgen. Welke plaats zie je hierin weggelegd voor brandstoffen ?
Koolstofarme brandstoffen kunnen nu al effectief bijdragen tot het verduurzamen van het transport in ons land. Om een groene en betaalbare mobiliteit te realiseren zal de inzet nodig zijn van ‘alle’ duurzame technologieën alsook koolstofarme brandstoffen. Deze worden onmisbaar in de maritieme, lucht- en vrachtwagentransport, waar duurzame alternatieven moeilijker zullen doorbreken. In het segment personenwagens zullen ze naast o.a. elektrische aandrijvingen ook een belangrijke rol spelen om het huidige en toekomstige wagenpark te vergroenen. Hiervoor moet in België een duidelijk en stimulerend beleidskader komen dat alle koolstofarme en klimaatneutrale technologieën gelijke kansen geeft in de energiemix. Het zou een fout zijn om enkel één bepaalde technologie te bevoorrechten wat indruist tegen het principe van technologie-neutraliteit.

Jo Vandeweghe: De petroleumsector stelt rechtstreeks ongeveer 6400 mensen te werk in ons land. Welke belang hecht je aan de sociale relaties in onze sector ?
Naast de 6.400 directe tewerkstelling moet je ook de indirecte tewerkstelling toevoegen. Als belangrijke sector op economisch en sociaal vlak lijkt het me dan ook evident dat het onderhouden van constructieve sociale relaties een prioriteit is. Ons menselijk kapitaal is essentieel om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.  We hebben nood aan inspirerende, creatieve en goed opgeleide medewerkers die met de nodige kennis van zaken en vaardigheden gezamenlijk op pad gaan om de energietransformatie werkelijkheid te maken.  Daartoe is het dus belangrijk om vanuit een werkgeversperspectief een goed oog te houden op de noden van de werknemers.

Viviane Smeets: Het is aan de huidige generatie om een positieve toekomst voor onze jongeren te timmeren. Wat is jouw advies aan de jongeren die de beroepswereld intrekken ?
De petroleumsector wordt soms nog te vaak aanzien als een verouderde, weinig dynamische sector. Het tegendeel is waar. De sector is in volle transformatie met talrijke innovatieve projecten om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie op industrieel vlak maar ook in de ontwikkeling van koolstofarme brandstoffen voor het transport. Dit is een opportuniteit voor gemotiveerde talenten met innovatieve ideeën om mee te helpen aan de transformatie van de sector.

Christine Cauwe: Hoe zie je de tankstations evolueren in het kader van de energietransitie ?
De energietransitie in onze sector zal het meest zichtbaar zijn voor de burgers in de tankstations. Deze zullen op termijn evolueren naar multi-energie hubs met een aanbod van zowel conventionele als koolstofarme en klimaatneutrale brandstoffen, laadpalen voor elektrische wagens en andere energievormen. Daarnaast zal het aanbod van andere producten en diensten in geconnecteerde tankstations toenemen die een one-stop plaats worden: diversificatie voedingsproducten, mobiliteitsdiensten (deelauto’s, carpooling), internetspaces (o.a. voor telewerken), afhaalpunten voor online aankopen, enz..

Jean-Benoît Schrans: Welke zijn jouw eerste aanbevelingen toe naar de politiek om de petroleumsector een plaats te geven in de energietransitie ?
Ten eerste wensen we een constructieve gesprekspartner van de overheden, Administraties te zijn waarbij overleg en dialoog de fundamenten zijn om een draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen. Ik denk dat mijn prioritaire aanbeveling is om op te roepen tot een coherent en stimulerend beleid dat de nodige voorwaarden moet scheppen om de industriële competitiviteit van onze sector in ons land te verzekeren, de bevoorrading en de economische toegankelijkheid tot energie te waarborgen en om een ‘level playing field’ te garanderen teneinde alle koolstofarme en duurzame energieën (incl. hernieuwbare brandstoffen) een gelijke kans te geven in de energiemix van morgen. Dit geeft ook een signaal naar de markt om te investeren in innovatieve duurzame technologieën en brandstoffen.

Mijn hobby’s en interessegebieden
Ik hou van fietsen en moutain biking.  Ik heb me recent ook iets meer op golf toegelegd om de basisvaardigheden onder de knie te krijgen.  En verder kan ik enorm genieten van een lekkere maaltijd met aangepaste wijnen of bieren met familie en vrienden.