PROMAZ van start sinds 1 april

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars of eindgebruikers. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar door de ondersteuning van het  Promaz-fonds, opgericht door de sectorfederaties Brafco, Energia en Informazout.

Op 28/02/2022 werd het erkenningsbesluit van het fonds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf deze datum kunnen eigenaars of eindgebruikers die een vermoeden hebben dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of -leiding of die in het verleden al een bodemsanering hebben uitgevoerd, conform de door de gewestelijke overheid opgelegde procedure, aanspraak maken op een financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds. De aanmeldingsperiode voor het indienen van een dossier bedraagt 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad.

Het werkingsbudget van het fonds, opgericht voor een periode van 20 jaar, wordt geschat op 610 miljoen euro. Met dit budget worden, naast de bodem- en grondwatersaneringen, ook  de werkingskosten van het fonds gefinancierd, alsook een nog te creëren verzekeringsmechanisme voor schadegevallen die zich na de aanmeldingsperiode kunnen voordoen.

Voor de invulling van het budget zal er ongeveer 110 miljoen euro komen uit de reserves van het BOFAS fonds (het bodemsaneringsfonds voor tankstations) dat in zijn laatste fase zit. Het resterende gedeelte van het budget zal op termijn via een beperkte bijdrage in de maximumprijs van mazout, via de programma-overeenkomst gefinancierd worden.

Advertentiecampagne Promaz

Wie komt in aanmerking?
Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of gebruikt werd voor de verwarming van gebouwen kunnen beroep doen op Promaz. Het begrip “gebouwen” moet ruim worden geïnterpreteerd: het omvat niet enkel gebouwen met een woonfunctie (één- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten), maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels.

Hoe een aanvraag indienen?
Op de Promaz website kan men meer informatie vinden en kan men nakijken of men in aanmerking komt voor de tussenkomst van het fonds. Aanvragen voor tussenkomst kunnen dan via het online invulformulier of schriftelijk via aangetekend schrijven gebeuren.

www.promaz.be

Voor meer informatie kan men eveneens terecht op het gratis nummer 0800/63 63 6 tijdens de kantooruren van maandag tot vrijdag.