Promaz gaat van start

Het Promaz-fonds 

De sanering van een bodemverontreiniging door een lekkende mazouttank is duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars of eindgebruikers. Zo'n sanering wordt nu wel haalbaar door de ondersteuning van het  Promaz-fonds, opgericht door de sectorfederaties Brafco, Energia en Informazout.

Op 28/02/2022 werd het erkenningsbesluit voor de oprichting van het Fonds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat eigenaars of eindgebruikers die een vermoeden hebben dat de bodem is verontreinigd door een lekkende mazouttank of leiding of die in het verleden al een bodemsanering hebben uitgevoerd aanspraak kunnen maken op de financiële tussenkomst van het Fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het Fonds. De aanmeldingsperiode voor het indienen van een dossier loopt gedurende 3 jaar vanaf de datum van verschijning in het Belgisch Staatsblad.

Wie komt in aanmerking?
Enkel eigenaars of gebruikers van een in België gelegen lekkende mazouttank die gebruikt wordt of gebruikt werd voor de verwarming van gebouwen kunnen beroep doen op Promaz. Het begrip “gebouwen” moet ruim worden geïnterpreteerd: het omvat niet enkel gebouwen met een woonfunctie (een- of meergezinswoningen, appartementen, woningen met een praktijkruimte voor professionele activiteiten), maar ook kantoorgebouwen, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, religieuze gebouwen, hotels.

Melden van een schadegeval
Wij raden u aan om de webpagina www.promaz.be te consulteren. Daar kan u zich alvast registreren indien u vermoedt dat u in aanmerking komt voor de tussenkomst van het Fonds. Over enkele weken zal de website ook toelaten om na te gaan of u effectief in aanmerking komt voor de tussenkomst van het Fonds. Is dat het geval dan zal u meteen ook een online aanvraagformulier kunnen invullen waarna u door de medewerkers van Promaz zal worden gecontacteerd voor verdere behandeling van uw registratie. Optioneel zal een aanmelding via aangetekend schrijven dan ook mogelijk zijn.

www.promaz.be

BRAFCO of ook de vzw Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars is een erkende representatieve beroepsvereniging die sedert 1946 ijvert voor de verdediging van de belangen van ondernemingen actief in de handel en de distributie van brandstoffen, motorbrandstoffen, smeermiddelen en aanverwante producten. Raadpleeg voor meer info www.brafco.be

ENERGIA is de sectororganisatie in België van ondernemingen die energieoplossingen aanbieden voor mobiliteit en verwarming. Onze leden zijn actief in de raffinage, de distributie en de opslag in België van energieoplossingen voor de mobiliteit, voor de verwarming en de industrie alsook in de productie van feedstock voor de petrochemische sector. Raadpleeg voor meer informatie www.energiafed.be

INFORMAZOUT is het kenniscentrum waar consumenten en professionelen terecht kunnen voor alle informatie over verwarmen met vloeibare brandstoffen. De nadruk ligt daarbij vooral op duurzaam en efficiënt verwarmen en de combinaties met hernieuwbare energie. Raadpleeg voor meer informatie www.informazout.be