BPF politiek memorandum 2019

Het Internationaal Energie Agentschap gaat er van uit dat petroleumbrandstoffen in Europa in 2035 nog 70% zullen vertegenwoordigen van de energie voor het transport. Ook de komende jaren zal het transport dus nog fundamenteel afhankelijk blijven van brandstoffen. Maar de brandstoffen van morgen zullen duidelijk verschillend zijn van die van vandaag.

Raffinaderijen zijn ook een essentiële schakel van de petrochemie. Zij zijn en zullen nog lang een essentiële hoeksteen blijven van onze economie. Een stabiel en coherent beleid moet de nodige voorwaarden scheppen om de industriële competitiviteit van de raffinaderijsector te verzekeren, de energiebevoorrading en de economische toegankelijkheid tot energie te garanderen en tezelfdertijd de Europese doelstellingen inzake energie- en klimaatbeleid te helpen realiseren.

Technologie-neutraliteit voor een optimale energiemix
Om de energietransitie te realiseren, is een mix van verschillende complementaire energiebronnen nodig die dankzij hun unieke karakteristieken inspelen op de specifieke energiebehoeften van vandaag en morgen. Mirakelformules bestaan niet.
Het beleidsprincipe van technologische neutraliteit is een conditio sine qua non om de energietransitie alle kansen te geven aan de laagste kost voor de maatschappij en voor de burger. Immers, elke technologie die efficiënt kan bijdragen tot de daling van de emissies moet in een vrijemarkteconomie een gelijke kans krijgen.

Elke politieke beslissing die een impact heeft op de energiemix moet gebaseerd zijn op een impactanalyse m.b.t. de bevoorradingszekerheid, de energie-efficiëntie en de totale CO2 uitstoot (via een levenscyclusanalyse) alsook transparant zijn over de reële kosten voor de maatschappij, de bedrijven en de burgers.

Innovatieve brandstoffen essentieel in de energietransitie
Uitdagingen zijn kansen, en opportuniteiten voor innovaties. Innovatie is één van de sleutels om de energie- en klimaatuitdagingen aan te gaan. 'Koolstofarme vloeibare brandstoffen’ behoren tot deze aankomende innovaties. Om deze mogelijk te maken zijn een coherent en geïntegreerd politiek kader en een stimulerende regelgevende omgeving nodig waarin investeerders voldoende vertrouwen hebben. Onze sector zal de vloeibare brandstoffen van de toekomst maken die essentieel blijven in de energietransitie.

Level playing field om alle oplossingen een kans te geven
Alternatieve energieën zoals hernieuwbare energiebronnen worden nog te vaak gesubsidieerd hoewel hun technologie de marktmaturiteit heeft bereikt. Alle technologieën, (koolstofarme) brandstoffen inbegrepen, moeten echter op een ‘gelijk speelveld’ kunnen rekenen. Een doeltreffend beleid laat open concurrentie toe bij het bepalen van oplossingen en investeringen die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren tegen de laagste kost voor de maatschappij. Dit moet bovendien plaatsvinden via een doeltreffende, doelmatige en evenwichtige uitvoering van Europese regelgeving zonder verdere lokale verstrenging (goldplating). Het is essentieel dat dit samen met het beleidsprincipe van technologie-neutraliteit duidelijk in de regeerakkoorden worden opgenomen.

Politiek Memorandum 2019

Klik hier